1. Afhentning og levering

For indholdet og omfanget af vores ydelser, er vore skriftlige tilbud/ordrebekræftelser bestemmende. Særaftaler og ændringer kræver vores forudgående skriftlige bekræftelse for at være gyldige. Ved kundens egen indlevering af maskiner eller ved kundens ordre om afhentning af maskiner, anses dette som værende kundens accept af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, som medfølger tilbuddet/ordrebekræftelsen.

Produktions- og leveringstermin aftales forud for hver leverances vedkommende. Opstår der forsinkelser med leveringen, påtager vi os ikke noget ansvar for dagbøder, som kunden måtte ifalde overfor tredjemand, ligesom vi ikke påtager os ansvar for afledede krav og/eller følgeskader, som følge af forsinkelsen.

På afhentnings- og leveringsadressen må der forefindes fast kørevej, og kunden må stille nødvendigt personale m.v. til rådighed ved læsning/aflæsning, således at dette kan ske uden unødig ventetid. Længere ventetid end 1 time kan medføre yderligere debitering fra vores side.

Ønsker kunden forsendelsen eller leveringen til en anden adresse end kundens egen, bærer kunden omkostningerne herfor. Det er ligeledes kundens ansvar, at der ved leveringen er en bemyndiget person til stede til ved underskrift at godkende kvalitet og antal. Såfremt dette ikke er tilfældet, indestår vi ikke for eventuelle skader og differencer i forbindelse med en efterfølgende kaution.

2. Afbestillingsret

Kunden har ikke i almindelighed adgang til at afbestille en vare, for hvilken der er afgivet bindende ordre.

Kunden kan dog ved skriftlig meddelelse pålægge os at afbryde tilvirkninger eller andre forberedelser til levering af ordren, med mindre afbrydelser af tilvirkningen eller forberedelserne vil medføre væsentlig ulempe for os eller risiko for, at vort tab som følge af afbestillingen ikke bliver erstattet.

Vi har i sådanne situationer krav på erstatning fra køber for afholdte omkostninger og påtagne forpligtelser til opfyldelse af aftalen, men med fradrag for opnåede besparelser. Vi har endvidere krav på erstatning for den mistede fortjeneste som følge af bestillingen, opgjort som om aftalen var behørigt opfyldt fra vor side.

3. Salgsgenstanden

De af aftalen omfattede leverancer er nærmere beskrevet i de af partnerne udarbejdede tilbud, ordrer, ordrebekræftelser og andre dokumenter.

Vi forbeholder os dog ret til uden varsel at foretage ændringer i de af os opgivne data som følge af en generel ændring i vort produkt-sortiment eller i øvrigt af tekniske grunde, såfremt dette ikke forringer salgsgenstanden, hverken generelt eller konkret og i øvrigt kan ske uden ulempe for køber.

4. Prisen/prisændringer

Med mindre anden valuta udtrykkelig er angivet, er alle priser i danske kroner excl. moms. Medmindre andet er aftalt, er prisen netto kontant ved modtagelse af varen.

Vi forbeholder os ret til at ændre prisen, såfremt der efter vort endelige tilbud/accept – men inden betalingstidspunktet pålægges os dokumenterede nye eller øgede omkostninger som følge af ændringer af told, skatter eller afgifter. Reklamation berettiger ikke til tilbageholdelse af betaling. Kunden kan alene over for os modregne med retskraftige- og ubestridte modfordringer.

5. Ansvar for mangler

Kunden er forpligtet til at undersøge varen straks ved leveringen og straks skriftligt – og senest inden 48 timer – meddele os om udvendige skader. Skjulte skader skal straks meddeles skriftligt ved konstateringen, dog senest 2 år fra leveringsdagen. Herefter er vores ansvar ophørt jfr. købeloven.

Såfremt det leverede er mangelfuldt, og såfremt dette ikke bliver påtalt inden for den ovennævnte frist, er vi ikke berettiget til at udbedre skaden, og kunden vil herefter ikke kunne gøre yderligere mangelbeføjelser gældende.
Vi hæfter således ikke for kundens driftstab, avancetab eller anden indirekte tab som følge af mangler ved salgsgenstandene.

6. Forsinkelse

Vi har fastsat leveringstidspunktet efter bedste skøn på grundlag af de omstændigheder, der var kendt ved aftalens indgåelse. Med mindre andet er aftalt, anses udskydelse af leveringstidspunktet med indtil 2 uger fra aftalt leveringsdag som rettidig levering, hvilket ikke giver kunden adgang til at udøve nogen form for misligholdelses-beføjelser.

Indtræder der forsinkelse, er kunden kun berettiget til at hæve købet, såfremt vi ikke leverer det aftalte indenfor en yderligere frist på 30 dage. Vi yder ikke erstatning for købers driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af eventuelt forsinket levering.

7. Ejendomsret

Vi forbeholder os, med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt.

8. Forsinkelse med købesummens betaling

Såfremt kunden ikke overholder aftalte betalingsbetingelser eller ikke dokumenterer, at aftalte sikkerhedsstillelser er etableret nøjagtigt til aftalt tid, forbeholder vi os at stille afvikling af handelen i bero –

herunder at standse produktionen – for kundens regning.

9. Produktansvar

Køberen skal holde sælgeren skadesløs i den udstrækning, sælgeren pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælgeren efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for overfor køberen.

Sælgeren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet:

a)på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse,

b)på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager.

I intet tilfælde er sælgeren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

De nævnte begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og sælger skal dog altid afgøres ved voldgift i henhold til pkt. 11.

10. Force majeure

Enhver ordre udføres uden ansvar for tab som følge af strejke, lockout og lign. arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom krig, brand, mobilisering eller uforudsete militære indkaldelser af tilsvarende omfang, beslaglæg

gelser, valutarestriktioner, strømsvigt, maskinbrud, embargo, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de ovennævnte omstændigheder.

Hvis en omstændighed, som anført i nærværende afsnit, vedvarer i mere end 3 måneder, er begge parter berettiget til uden at ifalde ansvar at hæve aftalen, hvilket i så fald skal ske ved skriftlig meddelelse.

11. Værneting

Enhver tvist i anledning af vores leverancer skal afgøres i første instans ved Retten i Kolding. Alle tvister afgøres efter dansk ret. Såfremt der er enighed mellem parterne, kan tvister dog ligeledes afgøres ved voldgift efter dansk ret i sælgerens land.